Thaum peb nyob hauv computer/online, peb xav xyuas meej kom nej hais tau mus rau nej lub tsev kawm ntawv. Muaj plaub txoj kev nej yuav hais tau mus rau nej lub tsev kawm ntawv:

Xaiv ib lub tsev kawm ntawv ntawm qhov dropdown