Thaum peb nyob hauv computer/online, peb xav xyuas meej kom nej hais tau mus rau nej lub tsev kawm ntawv. Muaj plaub txoj kev nej yuav hais tau mus rau nej lub tsev kawm ntawv.

Xa nej nqe lus nug, qhov kev txhawj los yog cov lus hais ntxiv hauv peb qhov Let's Talk tshiab mus, uas muaj nyob hauv nej lub tsev kawm ntawv qhov website uas yog nias rau qhov Hais Mus Rau Peb (Contact Us) liab liab nyob hauv ces kaum sab xis, los yog nias qhov "Muab Lus Hais Txhawb (Feedback)" nyob saum ces kaum sab xis txhua nplooj.

Let's Talk Contact Us button

  

Yog tias nej yuav xav hu los yog xa ib tsab email mus, siv qhov dropdown hauv qab no mus muab tus xov tooj los yog tus email rau nej lub tsev kawm ntawv.

Xaiv ib lub tsev kawm ntawv ntawm qhov dropdown